CA MỪNG MẸ VÔ NHIỄM
Hoàng Luật

ĐK. Hân hoan kính chào, kính chào Mẹ Maria! Hân hoan kính chào, kính chào Mẹ Maria! Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đầy ơn phúc Chúa Trời, Mẹ đẹp xinh Mẹ đồng trinh. Hân hoan kính mừng, kính mừng Mẹ Maria! Hân hoan kính mừng, kính mừng Mẹ Maria! Mẹ Thiên Chúa uy quyền, Mẹ khiết trinh vẹn tuyền, đoàn con chung tiếng ngợi khen

1. Trần gian cùng vang tiếng hát ca, ngợi khen Chúa uy quyền, chở che Mẹ tinh tuyền, khỏi mọi bợn nhơ, vẹn toàn trinh khiết.

2. Mẹ ơi! Mẹ trong trắng biết bao, Mẹ không vướng tội truyền, vì Thiên Chúa nhân hiền bảo vệ Mẹ luôn, Mẹ thật vinh phúc.

3. Mẹ ơi! Hoà chung với thế nhân, đoàn con đến yêu Mẹ, ngợi khen tán dương Mẹ, Mẹ là niềm vui của đoàn dân Chúa.

4. Mẹ ơi! Đoàn con ở thế gian, đầy nguy khó khôn lường, nguyện đưa lối dẫn đường, nguyện Mẹ dủ thương, nguyện Mẹ chở che