LỄ VẬT THỐNG HỐI
Lm. Mi Trầm

1. Nào Chúa có thích gì lễ vật, lễ vật toàn thiêu con xin tiến dâng. Và Ngài chẳng hài lòng chẳng chấp nhận, thì đây lễ vật con xin tiến dâng.

ĐK. Lễ con dâng là tấm lòng thống hối khiêm nhường. Chúa chẳng khinh chê, Chúa nhận vì tình thương. Lễ con dâng là tấm lòng thống hối khiêm nhường. Chúa chẳng khinh chê và ban cho hạnh phúc thiên đường.

2. Rượu bánh đó lễ vật tiến Ngài, sẽ thành Mình Máu nuôi con tháng ngày. Đời tội lỗi thật lòng quay bước về. Từ đây con nguyện xin xa bến mê.

3. Sườn Chúa máu nước cùng tuôn trào, trở thành nguồn suối ban ơn cứu độ. Kìa tình Chúa dạt dào yêu thương con người. Nào hãy trở về muôn dân khắp nơi.

PDF