THỨ NĂM TUẦN THÁNH (Tv. 115)
Lm. Huy Hoàng

ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp, thông hiệp Máu Chúa Kitô.

1. Con biết lấy chi dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài tặng ban? Con sẽ lãnh chén hồng ân cứu độ, và con sẽ kêu cầu Danh Ngài.

2. Con sẽ hiến dâng lên lời ngợi ca làm của lễ dâng về Ngài ngày đêm. Con sẽ giữ mãi lời con khẩn nguyện, lời thề hứa trước mặt dân Ngài.

3. Ôi quý hoá thay máu đào hiền nhân, nguyện chịu chết giữ một lòng thuỷ chung. Con sẽ mãi mãi là tôi tớ Ngài, Ngài đập tan xích xiềng cho con rồi.