THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Bài đọc 1 (Tv. 32)

Lm. Huy Hoàng

ĐK. Tình thương Chúa chan hoà trên khắp mặt địa cầu.

1. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu.

2. Lời Chúa phán khiến vũ trụ hiện hữu và làn hơi Ngài tạo tác ngàn mây. Biển sóng vỗ Ngài thu gom nhốt lại, dồn vào kho mọi ngọn sóng thủy triều.

3. Thật vinh phúc những nước nào nhận Chúa và một dân nào được Chúa chọn riêng. Từ thiên quốc đầy vinh quang Chúa ngự Ngài nhìn xem mọi người sống trên đời.

4. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa bởi Người luôn hộ phù mãi chở che. Hồng ân Chúa nguyện xin thương đổ đầy tràn trên những người bền vững trông cậy.

PDF