THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Bài đọc 3 (Xuất hành)

Lm. Huy Hoàng

ĐK. Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng.
Kỵ binh cùng chiến mã
Người xô xuống biển khơi.

1. Chúa là sức mạnh tôi
Là Đấng tôi ca ngợi
Chính Người cứu độ tôi
Người là Chúa tôi thờ.

2. Xa mã Pharaô
Người xô xuống lòng biển.
Tướng dũng với binh hùng
Chết chìm dưới biển sâu.

3. Ai trong bậc thần minh
được như Ngài, lạy Chúa?
Đấng rạng ngời thánh thiện
làm nên việc diệu kỳ.

4. Còn dân đã chuộc về
Ngài yêu thương dìu dắt.
Lấy quyền lực dẫn đưa,
tới đất thiêng của Ngài.

PDF