THÀNH THÁNH GIÊRUSALEM
Nguyễn Chánh


ĐK. Giêrusalem, hỡi Giêrusalem ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. Giêrusalem, hỡi Giêrusalem cửa nội thành ta đã dừng chân

1/ Vui thay khi nghe có người bảo rằng: Nào ta lên đền thánh Chúa Trời, từng chi tộc của Chúa cùng trẩy hội nơi đây, chúc tụng vương triều Đa-vít, nguyện chúc Giêrusalem được thái bình

2/ Giêrusalem khác nào đô thị được xây lên một khối vẹn toàn, từng chi tộc của Chúa, từng chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền nơi đây, nguyện chúc Giêrusalem được thái bình

3/ Nơi đây ngai vua đã được xếp đặt là ngai vua của chính vương triều. Là vương triều Đavít để xét xử muôn dân, chúc mừng thân hữu thành đô, nguyện chúc Giêrusalem được thái bình