ƯỚC CHI HÔM NAY (Tv. 94)
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Chúa phán: “Các ngươi đừng cứng lòng”.

1. Hãy tới đây hãy hân hoan reo mừng. Hãy chúc tụng tảng đá cứu độ ta. Hãy tới đây trước thiên nhan của Người. Hãy xướng ca lời ca chúc tụng.

2. Hãy tiến lên cúc cung bái thờ lạy. Quỳ trước nhan của Đấng tác thành ta. Chính Chúa ta sẽ chăn dắt dân Người. Và chúng ta là chiên của Người.

3. Hãy lắng nghe, lắng nghe rõ tiếng Người. Đừng cứng lòng ngày đó Mê-ri-ba. Thách thức ta Mê-xa khu rừng nào. Dù thấy bao kỳ công Ta đã làm.