TRƯỚC ĐỀN DÂNG TIẾN
Phanxicô


1. Trước i đền dâng tiến i i lên Trời, hoa thơm trái chín i i với lời i i mến yêu.

ĐK. Hiệp dâng xin Chúa ban ơn.

2. Dâng lên thân xác linh hồn. Xin dâng lên mưa nắng hao mòn, Hao mòn i i đời con.

3. Xin dâng này i i máu đang tươi, này đây nước mắt i i i giọng cười i i theo nhau.