HIỆP DÂNG
Phanxicô

1. Hiệp dâng rượu bánh này với (i i i) niềm mến yêu.

ĐK. Nguyện xin thần lương Chúa ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

2. Này đây bao kiếp người khát (i i i) vọng thánh ân.

3. Đường đi về cõi trời bước (i i i) mỏi đã lâu.

4. Đời con lạc bến bờ trí (i i i) lòng tối mê.

5. Mùa đông đang ngóng chờ Chúa (ơ ơ ơ) gội nắng xuân.