VENI SANCTE SPIRITUS
(Ca tiếp liên lễ CTT hiện xuống)
Tiến Linh


Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus

1/ Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, và từ trời cao xin tỏ ánh quang minh. Lạy Cha kẻ cơ bần xin Ngài ngự đến soi sáng, là Đấng khấng ban ân huệ cho chúng con xin Ngài ngự đến

2/ Lạy Đấng an ủi xin ngự đến, Ngài là hiền nhân đến thăm mỗi tâm hồn, là chỗ nghỉ ngơi an bình trong cảnh lầm than nguy khó, là chỗ ủi an khi lệ rơi xin Ngài ngự đến.

3/ Sự sáng chứa chan ôi hồng phúc, xin mau soi chiếu các tín hữu của Ngài, và nếu Ngài không phù trợ con người còn chi thanh khiết, nguyện Chúa lau sạch mọi điều xấu xa xin Ngài ngự đến

4/ Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, và từ trời cao tưới gội chỗ khô khan, và chữa lành những vết thương uốn lại cho ngay đường đi, sưởi ấm những nơi lạnh lùng giá băng xin Ngài ngự đến

5/ Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, ban cho con dân Chúa ơn bảy nguồn, là những kẻ đã tin Ngài cho được nhân đức tỏa sáng, được phúc cứu độ và được hỷ hoan muôn đời chẳng cùng.