CỬA CÔNG CHÍNH
(ý Thánh vịnh 118)
Hoàng Khánh - Lm. Kim Long

ĐK: Cửa công chính hãy mở cho tôi vào. Cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa Thiên Chúa. Hỡi người công chính hãy mau tiến vào.

1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, vì tình Người yêu thương ta bền vững muôn đời.

2. Hãy chúc tụng Chúa, nào khắp nhân hoàn, vì tình Người yêu thương ta bền vững muôn đời.

3. Trong lúc sầu thương, hằng vững tin Người, và bền lòng tôi kêu xin, Người sẽ nghe lời.

4. Tin vững vào Chúa lợi ích vô cùng, vì trần hoàn này không ai quyền phép như Người.

5. Ca khúc tạ ơn thành kính dâng Người, trần hoàn đồng ca vang lên hòa với cung đàn.

6. Tôi vẫn bền tâm ở giữa quân thù, cậy nhờ quyền uy Gia-vê, chẳng khiếp lo gì.