TUYÊN XƯNG CHÚA BA NGÔI
Trương Thế Bạch


1. Con tuyên xưng nhân danh Chúa Cha, tay con đặt trên đầu con. Con tuyên xưng nhân danh Chúa Con, bàn tay con đặt trên ngực con. Tay con đặt trên hai vai, Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Chúa Trời. Con luôn xưng tụng vinh danh, niềm tin yêu một Chúa Ba Ngôi.

ĐK: Tung hô vinh danh Chúa Cha, tung hô vinh danh Chúa Con, tôn vinh Ngôi Ba Thánh Thần. Ba Ngôi một Chúa muôn đời.

2. Khi con xưng nhân danh Chúa Cha, con tin vào Cha toàn năng. Khi con xưng nhân danh Chúa Con, niềm tin yêu cậy mến lòng con. Tôn vinh ngợi khen Ngôi Ba, Đấng ủi an Ngài yêu thương thế trần. Con tin đêm ngày con yêu, lòng con yêu tình Chúa cao vời.

3. Xin vinh danh Ngôi Cha tác sinh, muôn muôn kỳ công dựng nên. Xin vinh danh Ngôi Hai cứu tinh, Ngài hy sinh thập giá vì yêu. Vinh danh Thần Linh Ngôi Ba, Đấng ban ơn lửa yêu cho thế trần. Ca khen chúc tụng tôn vinh, thật cao siêu một Chúa Ba Ngôi