CA TIẾP LIÊN LỄ HIỆN XUỐNG
Trương Thế Bạch


1. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự xuống và từ trời cao tỏa ánh huy hoàng của Chúa quang minh. Lạy Chúa là Cha kẻ cơ bần xin Ngài đến ngự, Đấng soi sáng tâm hồn, là lữ khách, là hiền lương của tâm hồn. Cầu xin Chúa Thánh Thần, xuống chan hòa trên chúng con.

2. Lạy Chúa Thánh Thần Chúa là Thiên Chúa, là niềm ủi an trong lúc rơi lệ nguy khốn gian nan. Là Đấng dịu êm Chúa là sự yên bình cho người, ôi sự sáng chan hòa, xin soi sáng tràn ngập trên khắp gian trần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, xuống chan hòa trên chúng con.

3. Lạy Chúa rửa sạch mọi điều nhơ nhuốc, và xin mưa xuống gội chỗ khô cằn chỉnh đốn tâm can. Lạy Chúa nguồn ơn ban cho đời ân lộc bảy nguồn, xin được phúc cứu độ, được hạnh phúc được hỉ hoan đến muôn đời. Cầu xin Chúa Thánh Thần, xuống chan hòa trên chúng con.