MỪNG THÁNH GIUSE
Trương Thế BạchĐK: Trần thế cất tiếng ca mừng, mừng Cha thánh danh rạng ngời. Hòa tiếng tán dương cảm tạ Người xưa tuyệt vời nhân đức. Nguyện đoái đến chốn dương trần đoàn con tháng năm mịt mờ, dìu đưa đến bến mong chờ dòng đời lênh đênh biển khơi.

1. Hãy nâng tâm hồn về Cha dấu yêu ngàn đời. Ghé mắt đoái nhìn, rầy bao gia đình nguy khốn. Khấn xin Cha hiền dạy con sống sao trọn tình. Mến yêu thuận hòa, sáng ngời thánh gia trên đời.

2. Đức công chính Người dạy con sống theo chân Cha. Thánh Giu-su là người cha nhân lành nhân đức. Hỡi ai mê muội làm cha bất tâm bất tình. Hãy mau quay về dựng xây thánh gia trên đời.