BAO MIỆNG LƯỠI (Pange Lingua)
Lời: T. Thánh Toma Aquino


1. Bao miệng lưỡi đang tung hô phép thánh. Xác thân Chúa ẩn mình cách nhiệm màu. Vì yêu chúng nhân Chúa dùng máu mình. Như giá cao sang đền lỗi thế trần. Lòng khoan dung của Vua rất ái ân. Dâng trót tình thương nuôi toàn dân.

2. Ban ơn cứu độ, Ngôi hai xuống thế. Đã sinh ra bởi lòng Đức Nữ Trinh. Người chuyên dấn thân rao truyền tin mừng. Cho những ai xa cuộc sống thánh thiện. Lập Bí Tích vì yêu mến chúng nhân. Khi biết rằng Chúa bỏ trần gian.

3. Đêm hôm cuối cùng mở tiệc rất thánh. Các anh em đang ngồi ở quanh bàn. Người nâng bánh lên Chúc tụng Cha hiền. Trao bánh không men mừng lễ thánh truyền. Mười hai tông đồ nhận lãnh bánh thơm. Như Máu Thịt thiêng tay Người ban.

4. Ngôi hai trở lên người hiền cứu thế. Khiến tấm bánh trở thành chính thịt mình. Rượu nho trở nên Máu Thịt của Người. Nhưng giác quan nhân loại thiếu xót nhiều. Cần có tấm lòng tin giúp chúng nhân. Tin phép Mình Thánh Chúa hiện thân

5. Ôi nhiệm tích cao quang thật quý giá. Chúng con nay sấp mình để tôn thờ. Mọi nghi thức xưa nay phải lui về. Dâng chỗ cao sang bằng lễ mới này. Niềm tin thay vào khiếm khuyết giác quan. Minh chứng nhiệm tích trên trần gian.

6. Ngôi Cha hiển vinh, Ngôi Con Chí Thánh. Tán dương Chúa với lòng trí vui mừng. Mừng khen, kính tôn trong mọi uy hùng. Khiêm tốn trang nghiêm thờ Chúa Thánh Thần. Từ Ngôi Cha và Con- Chúa phát sinh. xưng chúc tụng như Cha và Con. A-men.