TIN VÀO CON CHÚA
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Bởi vì yêu thương thế gian mà Cha đã ban Con Một. Ai người tin vào Con Chúa sẽ không hư mất bao giờ. Người nào tin yêu Chúa Con đời sau chẳng mang án phạt. Chính Ngài sinh vào dương thế để ban ơn phúc cứu độ.

ĐK. Xin cho con một đức tin, một đức tin kiên cường sắt đá. Cho con tin một Chúa thôi là cùng đích suốt cuộc đời con.

2. Lời Ngài dạy con sớm hôm hãy yêu mến anh em mình. Những người thi hành ý Chúa đã tuân theo giới răn Ngài. Mở lòng bao dung thứ tha dù cho thế nhân sai phạm. Ơn Trời tuôn trào lai láng dành cho ai mến yêu Người.

3. Đồng hành cùng con Chúa ơi! Để con vững tin lên đường. Xưng tụng Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi một Chúa nhiệm mầu. Nguyện cầu Ba Ngôi đoái thương hãy ban đức tin kiên cường. Trên đường con hằng đi tới hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi.