THÁNH VỊNH 103 (Lễ Hiện Xuống)
Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt thế gian.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, Ngài quá (ư) vĩ đại. Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như là áo khoác.

2. Đây quyền năng Chúa, lạy Chúa, Ngài tạo tác vạn vật muôn thú trần gian, đầy rẫy muôn muôn loài. Kìa biển núi mênh mông muôn trùng, thú bé nhỏ sống chung loài to lớn.

3. Hết thảy mọi vật đều mong ở Chúa, để Ngài ban phát thực lương cho chúng đúng thời giờ. Ngài mà mở tay ban ân huệ, chúng no đầy ân thiêng từ tay Chúa.

4. Khi mà hơi thở mà Chúa đòi lấy, là thì chúng tắt thở ngay, liền trở về tro bụi. Ngài mà gởi hơi thở lại thì, chúng sẽ được tạo thành từ hư vô.