THÁNH THẦN NGÔI BA
Thiên Đan

ĐK: Chúng con van xin Thánh Thần Thiên Chúa. Xin Ngài ngự đến canh tân mặt đất này. Đoàn con khao khát Chúa, viếng thăm. Hồn con khao khát bảy nguồn Thánh Ân.

1. Xin Ngài soi sáng trí lòng chúng con. Xin Ngài sửa ngay lối đi sai lầm. Xin Ngài ban xuống muôn triều Thánh Ân. Cho đoàn con nên chứng nhân Tin Mừng.

2. Xin Ngài ban xuống sức mạnh Thánh Linh. Mưa nguồn ơn thiêng xuống nơi khô cằn. Xin Ngài đổi mới hết mọi chúng sinh. Hiểu đường công minh sống ơn Thánh Thần.

3. Xin dọi ánh sáng khi đời tối tăm. Ban đầy hồng ân đỡ nâng tâm hồn. Rửa hồn sạch trong không còn vết nhơ. Ôi lạy Ngôi Ba chúng con mong chờ.