CA TIẾP LIÊN (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Vũ Đình ÂnLạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến từ trời cao xin tỏa ánh quang. Lạy Cha kẻ cơ bần xin Ngài ngự đến soi sáng muôn tâm hồn. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời là khách trọ hiền lương là chỗ nghỉ ngơi trong cảnh lầm than. Nếu không có Chúa trợ phù trong con người còn chi thanh khiết không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch chỗ bợn nhơ tưới gội chỗ khô khan chữa lành mọi vết thương uốn nắn điều sai lạc sưởi ấm chỗ lạnh lùng. Xin Chúa ban cho các tín hữu được ơn bảy nguồn được hạnh phúc cứu độ hoan hỷ đời đời.

Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia! Lạy Chúa Thánh Thần xin xuống tràn ngập các bầy tôi và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng con. Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia!