CÙNG MẸ MARIA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Các mục đồng đi tới Bê-lem và gặp thấy Ma-ri-a, Giu-se và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Rồi họ đi loan báo Tin Mừng, rồi họ đi loan báo tin lành: Đấng Cứu Tinh vừa sinh xuống trần.

ĐK: Cùng Mẹ Ma-ri-a suy gẫm điều vừa mới xảy ra. Cùng Mẹ Ma-ri-a suy gẫm về tình yêu Thiên Chúa. Cùng Mẹ Ma-ri-a sống với lời thiên sứ truyền tin. Cùng Mẹ Ma-ri-a nhớ mãi ngày Con Chúa hạ sinh.

2. Tám ngày tròn đi đến Gia-liêm để tẩy uế sau khi sinh Giê-su được đặt tên: Cứu Tinh của muôn thế hệ. Lòng Mẹ nay khôn xiết vui mừng vì Hài Nhi mau lớn không ngừng, Đấng Tối Cao đổ muôn phúc lành.

3. Chúa làm người sinh xuống dương gian để cùng sống như bao người quanh ta và cùng chia xác thân mỏng manh yếu hèn. Ngài cùng ta chung bước trên đường, Ngài cùng ta chia sớt vui buồn, gánh vác chung cùng ta kiếp người.