SỐNG PHÚT HIỆN TẠI
Lm. Ân Đức

Lạy Chúa con không đợi chờ. Con quyết sống phút giây hiện tại, và làm cho nó đầy tình thương.

Vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Vì phút này nối tiếp phút kia. Muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng thì đời sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt thì đời sẽ thánh. Đường Hy Vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời Hy Vọng do mỗi phút hy vọng. Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu, một giao ước.