AI LIỀU MẠNG SỐNG
Lm. Kim Long

1. Khi hạt lúa mì gieo vào lòng đất vùi giữa luống cày, chính là để có một mùa lúa chín vàng.

ĐK. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất luôn. Ai liều mạng sống vì Ta sẽ ngàn kiếp sinh tồn.

2. Những hạt lúa mì không chịu mục nát thì có ích gì, nó trần trụi mãi một mình thế suốt đời.

3. Ai người e ngại không nhận Thấp Giá từ khước chính mình, sẽ chẳng được Chúa nhận là nghĩa thiết Người.

4. Ai đành xa lìa cha mẹ, bằng hữu, ruộng đất, cửa nhà, sẽ nhận lãnh dồi dào những phúc lộc.

5. Con Một Chúa Trời vui lòng chịu chết toàn thế giới này, sẽ được giải thoát và được sống vĩnh hằng.