THÁNH THẦN CHÚA NGỰ TRÊN TÔI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Khi Chúa Giê-su trở về Ga-li-lê đầy tràn Thánh Thần danh tiếng Người loan truyền khắp vùng chung quanh. Rồi Người đến Na-gia-rét quê hương Người vào hội đường đọc sách I-sa-i-a với đoạn chép rằng:

ĐK: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy. Trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.

2. Ngay chính hôm nay bao lời tiên tri xưa giờ đã ứng nghiệm. Thiên Chúa chọn tôi làm Đấng gọi Thiên -Sai. Được thần khí Cha ban xuống luôn dư đầy và được chọn để cứu dân Is-ra-el thoát khỏi án phạt.

3. Xin Chúa cho con vâng phục ơn thiêng trao tặng từ Thánh Thần. Soi dẫn đường con tìm đến nguồn yêu thương. Để được sống trong ơn nghĩa luôn đong đầy để từng ngày được sống trong tin yêu nơi Chúa là gia nghiệp.