TRỞ LẠI CÙNG NGÀI
Hưng Ca Phạm Đình Đài

1. Chúa phán: "Nếu dân Ta, là dân khẩn cầu bằng Thánh Danh của Ta. Biết hạ mình xuống nguyện cầu, tìm kiếm Thánh Nhan Ta, từ bỏ con đường tà, mà trở lại cùng Ta. Thì Ta từ trời cao, Ta sẽ đoái thương nghe, và tha mọi tội lỗi. Ta sẽ chữa cho lành, sẽ phục hồi đất nước của ngươi." Nguyện xin xót thương, và tha thứ chúng con đầy lỗi (i) lầm. Xin hãy ra tay cứu vớt chúng con.

2. Lạy Chúa khoan dung, là Đấng xót thương và nén cơn giận Ngài. Đấng đầy từ ái, rộng lượng, vì thế chúng con xin Ngài đoái thương loài người đang thiết tha nài van. Lạy Chúa từ trời cao, xin hãy đoái thương nghe, và tha mọi tội lỗi. Xin cứu chữa cho lành, hãy phục hồi đất nước của con. Nguyện xin xót thương, và tha thứ chúng con đầy lỗi (i) lầm. Xin hãy ra tay cứu vớt chúng con.

3. Lạy Chúa nhân từ, tình thương của Ngài phủ khắp trên trần gian. Nhân loại quỳ gối nguyện cầu, nguyện Chúa đoái thương nghe, nhìn đến bao lòng thành đang trở lại cùng Ngài. Lạy Chúa từ trời cao, xin hãy đoái thương nghe, và tha mọi tội lỗi. Xin cứu chữa cho lành, hãy phục hồi đất nước của con. Nguyện xin xót thương, và tha thứ chúng con đầy lỗi (i) lầm. Xin hãy ra tay cứu vớt chúng con.