BAO NGƯỜI THẤY TÔI (Tv. 21)
Hồng Trần & Phạm Đình Đài

1. Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi. Họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương".

ĐK: Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con?

2. Đứng quanh tôi là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chúng đều chọc thủng, tôi có thể đếm được mọi đốt xương tôi.

3. Phần chúng thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia xẻ với nhau. Còn tấm áo dài thì chúng rút thăm. Phần Ngài lạy Chúa, xin chớ lánh xa con. Ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay đỡ nâng.

4. Tôi sẽ tường thuật Danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội tôi sẽ ngợi khen Người. Chư quân, là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cóp hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Is-ra-el.