LỜI TẠ ƠN CUỐI ĐỜI
Lm. Ân Đức

1. Con hết lòng cảm tạ thánh danh Ngài con mãi tôn vinh. Vì tình Chúa thương con như trời như biển, thương con như trời như biển. Con hết lòng cảm tạ lạy Thiên Chúa, Chúa con thờ.

ĐK: Ôi Chúa là Thiên Chúa của con giàu lòng, giàu lòng thương xót. Xin dủ tình thương con, lạy Chúa! Con kêu, con gọi Chúa suốt ngày. Và xin cho con trọn vẹn niềm vui, cho con trọn vẹn niềm vui ở trong Ngài.

2. Con trông cậy Chúa Trời, Chúa bảo toàn mạng sống cho con. Vì lạy Chúa, con đây vẫn hằng trung hiếu, con đây vẫn hằng trung hiếu. Xin thương tình cứu độ này tỳ nữ, nữ tỳ Ngài.

3. Con vẫn yêu mến Ngài suốt cuộc đời trần thế tha hương. Trọn đời con hôm nay trao trọn tay Chúa, hôm nay trao trọn tay Chúa. Như con dại nép mình vào thân mẫu rất dịu hiền.