SỐNG CHẾT CHO CHÚA
Sr. Kim Loan

ĐK. Chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết là chết cho Chúa. Dù sống (dù chết) chúng ta đều thuộc về Chúa. Dù sống (dù chết) ta cũng đều là của Chúa.

1/ Sống là Đức Kitô (là Đức Kitô) chết là một mối lợi (là một mối lợi). Sống là Đức Kitô (là Đức Kitô) chết là một mối lợi (một mối lợi)

2/ Chết cùng Đức Kitô (cùng Đức Kitô) sẽ cùng Người sống lại (cùng Người sống lại). Chết cùng Đức Kitô (cùng Đức Kitô) sẽ cùng Người thống trị (cùng Người thống trị).

3/ Chúa là Đấng xót thương (là Đấng xót thương) luôn quảng đại thứ tha (quảng đại thứ tha) Chúa thành tín yêu thương (thành tín yêu thương) hãy khẩn cầu với Người (cầu với Người).

4/ Chúa từ ái khoan nhân (từ ái khoan nhân) luôn rộng tình thứ tha (rộng tình thứ tha) xin Người đoái thương ta (Người đoái thương ta) xóa sạch mọi lỗi lầm (sạch lỗi lầm)

5/ Hỡi người chớ khóc thương (người chớ khóc thương) hãy cậy vào Chúa luôn (cậy vào Chúa luôn) tin lòng Chúa bao la (lòng Chúa bao la) thương đổ tràn phúc lành (tràn phúc lành).