KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG
Lm. Ân Đức

Kính chào Nữ Vương, Mẹ là Mẹ nhân ái, Mẹ là nguồn sức sống, là nguồn an vui, là hy vọng của chúng con. Kính lạy Mẹ chúng con là con cháu E-và thân phận lưu đày. Ngửa trông lên Mẹ chúng con ở nơi khóc lóc, than thở bi ai ôi Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ là Nữ Trạng Sư nguyện đưa mắt nhân từ thương nhìn xem chúng con. Và sau đời khổ ải xin Mẹ hãy khấng tỏ ra cho chúng con được thấy Chúa Giê-su, Con lòng Mẹ khả ái. Ôi khoan thay! Ôi nhân thay! Ôi êm thay! Thánh Ma-ri-a trọn đời Đồng Trinh. (Al-lu-lu-ia!)