GIEO GIỐNG
Lm. Mi Trầm

1. Một người đi gieo giống, có hạt rơi vệ đường chim trời đến ăn mất, ôi thật là uổng công. Người nầy nghe lời Chúa, không hiểu cũng chẳng làm, vì quỉ dữ đã đến, lấy những gì đã gieo.

ĐK: Hạt gieo trên đất tốt là người nghe lời Chúa. Họ đem ra thực hành hạt sinh lợi gấp trăm.

2. Một người đi gieo giống, có hạt rơi bụi gai, gai mọc quá mạnh sức nên làm nghẹt chết đi. Người nầy nghe lời Chúa, đời ưu tư quá nhiều: chuyện của cải trần gian khiến lời giảng uổng công.

3. Một người đi gieo giống rơi vào nơi màu mỡ, đất và nước đầy đủ cho hạt được gấp trăm. Người nầy nghe lời Chúa, họ chuyên tâm sống lời, đời thu tích việc tốt ví hạt sinh gấp trăm.