CHÚA VỀ TRỜI
Lm. Vũ Mộng Thơ

ĐK: Hỡi người Ga-li-lê sao còn cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng Ngài đâu mất rồi. Chỉ còn có bầu trời giăng mây trắng, nhưng Chúa đã về trời, Ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời.

1/ Ta về trời nào Ta đâu có bỏ các con. Ta về trời này Ta sẽ sai Thánh Thần Ngài sẽ đến để thánh hóa trần gian, hãy vững tâm Ta không bỏ các con.

2/ Chúa về trời Thiên Quốc vui hát mừng Chúa ta. Chúa về trời nhận vinh quang chói lòa ngự bên hữu nơi Đức Chúa là Cha đón chúng ta mai sau về với Cha

3/ Trên đường trần nhiều chông gai vướng đầy bước chân, nhưng đừng sợ vì Ta sai Thánh Thần Ngài sẽ đến để dẫn dắt đoàn con đến khi nào con lên trời với Cha

4/ Hãy vào đời mà rao loan sứ điệp của ta, Tin mừng này mà Ta đã để lại tình yêu Chúa đã đến với trần gian để tin vui luôn dâng trào chứa chan