KÍNH LẠY BÀ
Sr. Kim Loan

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc, lạy Nữ Vương, Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần. Bà là (là) Cội thiêng, Bà là Cửa Trời vinh phúc, đem Vầng Hồng rực rỡ xuống gian trần.
Mừng vui lên, mừng vui lên ôi Nữ Trinh. Bà hiển vinh. Bà hiển vinh diễm lệ khôn tày. Bên tòa Chúa, Chúa Kitô, Ngôi Thánh Tử, cúi lạy Bà xin nguyện giúp cầu thay.