LINH HỒN TÔI 7
Sr. Kim Loan

1/ Linh hồn tôi tụng ca Chúa tôi, thần trí tôi hớn hở mừng vui. Ngợi (i) khen (ngợi khen) Thiên Chúa vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

2/ Nữ tỳ đây hèn mọn biết bao, Người đoái thương (đoái thương) nhìn tôi. Từ (ư) nay về sau muôn nước sẽ khen tôi diễm phước đầy dư.

3/ Đấng toàn năng quyền uy xiết bao Người đã ban chứa chan hồng ân. Danh Chúa thực luôn chí thánh, từ ngàn năm muôn dân tụng ca.

4/ Chúa từ bi và luôn xót thương Người đỡ nâng kẻ tôn sợ Chúa. Người giơ tay biểu dương uy dũng, dẹp tan kẻ hống hách tự kiêu.

5/ Ai quyền thế Người hạ khỏi ngai, kẻ khiêm nhường Chúa luôn dủ thương. Người nghèo đói Người ban chan chứa, người giầu có Chúa đuổi về không.

6/ Chúa dủ thương (dủ thương) Ích-diên như hứa cùng các bậc tổ tiên. Người (i) nhớ lại lòng thương xót cùng Áp-ram với cả dòng giống.

7/ Vinh danh ngợi khen Chúa Cha, cùng Chúa Con với Thánh Thần Chúa, ngàn năm từ muôn muôn kiếp và hôm nay đến muôn đời sau.