LINH HỒN TÔI 6
Sr. Kim Loan

Tiền xướng: Ngợi khen Thiên Chúa, dâng lời ca ngợi khen Thiên Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa không ngơi. Thần trí tôi reo vui hớn hở được Chúa luôn yêu thương vô bờ, vì Chúa Đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái thương tôi.

1/ Phạn hèn tỳ nữ Chúa dủ thương (là thương) trông đến, từ rày về sau thiên hạ khen rằng tôi diễm phúc, vì Người toàn năng, quá cao vời. Người thật chí thánh đến muôn đời, đã làm cho tôi bao điều cao cả tuyệt vời.

2/ Đời này đời kia Chúa dủ thương người tôn kính Chúa, và người dẹp tan ai tự tôn lòng đầy kiêu hãnh. Người hạ bệ xuống kẻ uy quyền và người nâng cao ai khiêm nhường, kẻ nghèo được dư, ai giầu lại trắng tay về.

3/ Người dủ lòng thương Ít-ra-en như lời đã hứa cùng tổ phụ ta Ap-ra-ham và cho con cháu. Ngàn lời tụng ca dâng Chúa Cha và cùng Chúa Con, Chúa Thánh Thần, bao ngàn năm trước, bây giờ và mãi muôn đời.