LINH HỒN TÔI 3
Sr. Kim Loan


Tiền xướng: Đấng toàn năng đã làm cho tôi, làm cho tôi biết bao điều huyền siêu. Danh Người thật chí Thánh, danh Người thật chí Thánh

1/ Linh hồn tôi vui sướng ngợi khen Thiên Chúa mãi chẳng ngơi. Thần trí tôi vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Ôi thân phận tỳ nữ Chúa đã đoái thương nhìn tới, muôn thế hệ về sau sẽ khen tôi phúc đầy.

2/ Đấng toàn năng nhân ái đã tặng ban chan chứa hồng ân, xin hát ca danh người thật chí thánh chí tôn ngàn đời. Chúa xót thương luôn mãi với những kẻ kính sợ Chúa, tay Chúa đã dẹp tan những ai luôn kiêu ngạo.

3/ Chúa hạ bệ khỏi ngai kẻ giàu sang phú quý quyền cao, và đỡ nâng những người hằng khiêm tốn vững tin vào Chúa. Ai đói được đầy dư ai phú quý lại về không. Chúa độ trì Ít-Diên như hứa với tổ phụ.

4/ Nay Người đã nhớ đến lòng thương xót với tổ phụ ta, Áp-ra-ham tổ phụ và con cháu đến mãi ngàn thu. Xin vinh tụng Ba ngôi: Cha, Con với Thánh Thần Chúa, hôm nay và luôn mãi đến thiên thu vạn đại.