LINH HỒN TÔI 1
Sr. Kim Loan

Tiền Xướng: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

1/ Phận mọn hèn nữ tỳ Chúa đoái thương (là thương) đoái nhìn. Từ rày và về sau sẽ khen tôi thực là diễm phúc.

2/ Vì Người thật toàn năng đã cho tôi hồng ân cao cả. Lòng ngợi mừng danh Chúa đến muôn đời Ngài thật chí Thánh

3/ Đời nọ và đời kia Chúa xót thương kẻ tôn kính người. Và Người đã giơ tay phá tan phường lòng dạ kiêu căng

4/ Người hạ kẻ quyền thế, cất nhắc ai thực tâm khiêm nhường. Kẻ nghèo được đầy dư, kẻ sang giầu lại về tay trắng.

5/ Người độ trì dân Chúa, Is-ra-el là tôi tớ Người. Trọn lời thề đã hứa (đã hứa) cùng (là cùng) tổ tiên.

6/ Người đầy lòng thương xót đã nhớ lại tình thương vô bờ. Cùng tổ phụ Ap-ram với con dân ngàn đời muôn kiếp.

7/ Cùng ngợi mừng Ngôi Cha với Ngôi Con cùng ngôi Thánh Thần. Ngàn đời và hiện nay mãi muôn đời vạn đại thiên thu.