KHI NGÀI (Tv. 144 - CN18A)
Lm. Mi Trầm

ĐK: Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu lòng xót thương. Chúa từ ái đối với mọi người. Tỏ lòng nhân hậu với mọi loài Chúa tạo nên.

2. Lối đường Chúa thẳng ngay công bình. Việc Người làm tràn đầy tình mến thương. Chúa gần gũi với kẻ kêu cầu. Chúa hằng chúc lành kẻ khẩn cầu với thành tâm.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Cha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta đã soi lòng mở trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.