SỨ THẦN CỦA CHÚA (Tv33)
Lm. Mi Trầm
(Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô tông đồ 29.6)


ĐK: Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để rồi cứu thoát những ai kính sợ Người.

1. Trí lòng tôi ngợi khen mọi lúc. Môi miệng tôi hát ca không ngừng. Đây lòng trí vì Chúa hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và mừng vui luôn.

2. Hãy cùng tôi ngợi khen Thiên Chúa. Ta đồng thanh tán tụng Danh Người. Tôi cầu khẩn và Chúa đáp lại. Người cứu thoát tôi khỏi điều sợ hãi.

3. Hãy nhìn lên lòng luôn hớn hở. Không hổ ngươi sẽ không bẽ mặt. Ai nghèo khổ này Chúa đoái nhận. Người cứu thoát tôi khỏi điều nguy khốn.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Phê-rô con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.