GIÂY PHÚT VƯỢT QUA
Nguyễn Sơn

ĐK. Phút vượt qua, ôi hãi hùng giây phút vượt qua, nếu không có Chúa. Phút vượt qua, xiết bao vui mừng, giây phút vượt qua, vì có Chúa ở cùng.

1. Vào giây phút ấy, nếu không có Chúa ở bên, ôi đau đớn không cùng, và giây phút ấy, nếu chưa sẵn sàng, ôi kinh khiếp hãi hùng.

2. Nguyện xin Chúa đến, nếu như Chúa dẫn đường đi, con không khiếp sợ gì, và giây phút ấy, Chúa tha thứ tội, con vui sướng vô bờ.