DẤU ẤN BA NGÔI
Phan Hùng

1. Xin Chúa ghi khắc vào con dấu ấn Ba Ngôi của Chúa trong hồn, để con tuyên xưng niềm tin Ba Ngôi luôn mãi trong con. Để con ca vang ca ngợi lòng Cha nhân ái. Ân sủng Chúa Con nguồn ơn cứu độ. Và ơn tái sinh của Chúa Thánh Thần.

ĐK. Dấu ấn Ba ngôi, dấu ấn tình yêu của Chúa trong đời. Dấu ấn của Ngài đã đưa con đến cùng Thiên Chúa. Xin khắc vào trái tim con trái tim của Chúa, trái tim nhân từ rộng mở đầy yêu thương.

2. Xin Chúa ban xuống hồng ân dấu ấn Ba Ngôi của Chúa trong đời để con tuyên xưng hồng ân Ba Ngôi ban xuống trên con. Để con cao rao chúc tụng Người Cha yêu dấu. Ân sủng Chúa Con hồng ân cứu độ. Và ơn Thánh Linh đổi mới thế trần.