KÊU CẦU CHÚA
Phan Hùng

ĐK. Con kêu cầu lên Chúa, Ngài dủ thương ban phúc ân thiêng. Con kêu cầu danh Người, Ngài ban ơn cứu rỗi cho con. Giữa cuộc đời hôm nay đầy phong ba và nhiều bão táp, con kêu cầu lên Chúa Ngài đưa tay cứu vớt con luôn.

1. Như Phêrô ngày xưa đi trên biển cả, Ngài đã đưa tay cứu giúp Phêrô. Như Lagiarô nằm trong mộ đá, Ngài bảo chỗi dậy ra khoiir ngôi mộ đi.

2. Như hôm nao chiều Canvê trên thánh giá, Ngài đã giang tay cứu thế yêu thương. Mang theo con tim tình yêu lửa cháy, Ngài đến cứu độ nhân thế đang lầm than.