KHÔNG CHỈ BẢY LẦN
Lm. Từ Duyên

ĐK. Chúa đã dạy con phải mến thương yêu nhau hãy thứ tha không chỉ bảy lần, không chỉ bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. Chúa đã dạy con phải mến thương nhau hãy thứ tha không chỉ bảy lần, không chỉ bảy lần, không chỉ bảy lần mà thôi.

1. Nếu có ai làm phiền chi ngươi thì hãy để lễ vật đi làm hòa trước đã. Và học với Ta hiền lành khiêm nhu thì tâm hồn sẽ được bình an.

2. Bắt chước gương toàn thiện Cha Người vẫn mưa nắng đều cho người lành kẻ dữ. Thì cũng mến thương thù địch ngươi luôn và khấn cầu cho kẻ hại người.

3. Nếu mến ai đẹp lòng ngươi thì có gì khác lạ hơn gì người ngoại giáo. Và Chúa cũng yêu chọn lựa như người thì Chúa chẳng cứu độ được ai.

4. Chúa thứ tha cho ngươi mãi mãi hà cớ gì ngươi lại hằm hè kẻ khác. Nguyện Chúa giúp con thực yêu thương vì con hằng ngã quỵ nhiều phen.