KINH THÚ NHẬN
Lm. Từ Duyên

ĐK. Lạy Chúa! Trước thiên nhan Ngài trước cả anh em. Tôi đây xin thú tội và xin cúi đầu ăn năn.

1. Nài xin Thiên Chúa nhân từ dung tha đời con đây tội lỗi. Nài xin các anh em tôi những lỗi phạm hãy thứ tha nhau.

2. Nài xin Thiên Chúa nhân từ dung tha vì thân con hèn yếu. Nài xin các anh em tôi chớ xa lìa tình nghĩa anh em.