BÀI CA TRUYỀN GIÁO
Lm. Từ Duyên

1. Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết. Này Đức Ki-tô là Cứu Chúa muôn dân. Là Đấng giải thoát dẫn vào nguồn bình an.

ĐK. Hãy mau lên nhé ta đi về khắp nơi. Loan truyền Nước Chúa bằng đời sống mến thương. Hãy mau lên nhé ta đi về khắp nơi. Loan truyền Nước Chúa bằng đời sống thực thi Tin Mừng.

2. Ta ra đi với sức mạnh Thánh Thần. Mà chung tay nhau lo xây dựng cuộc sống. Bằng chính yêu thương mà Chúa đã nêu gương. Thực thi lòng mến giữa cuộc đời trần gian.