TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Lm. Từ Duyên

1. Khi hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi thì nó trơ trọi một mình mà thôi. Và hạt lúa mì gieo xuống đất mà biết thối đi thì sẽ sinh muôn bông hạt vàng tươi.

ĐK: Bởi vì Tình Yêu là dám chết biết hy sinh cho người mình yêu. Và vì Tình Yêu là dám chết biết hy sinh cho người mình yêu.

2. Khi tình yêu nào nơi dương thế mà không hiến dâng thì sẽ sinh ra muôn vàn khổ đau. Khi tình yêu nào trên dương thế mà biết hiến dâng thì sẽ đem cho muôn người niềm vui.

3. Ai tự hủy mình mà dâng hiến cả ngay tấm thân thì sẽ có sự sống thật đời đời. Người nào kiếm tìm, tìm sự sống ở nơi thế gian thì đánh mất cuộc đời mình mà thôi.