TÌNH YÊU MÃNH LIỆT
Lm. Kim Long

ĐK. Không tình yêu nào mãnh liệt bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống cho kẻ mình yêu.

1. Nơi đâu căm giận oán thù giúp con đem lại mến thương. Nơi đâu khinh khi nhục mạ giúp con đem lại thứ tha.

2. Nơi đâu tranh giành bất đồng giúp con giao hòa kết thân. Nơi đâu gian manh lừa lọc giúp con đem lại tín trung.

3. Nơi đâu cơ cùng thất vọng giúp con gieo niềm cậy trông. Nơi đâu nghi nan ngờ vực giúp con kiên định đức tin.

4. Nơi đâu mây mù kín trời giúp con khơi nguồn ánh quang. Nơi đâu ưu tư buồn phiền giúp con đem lại sướng vui.