CHÚA GHÉ TRÔNG
Lm. Kim Long

1. Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa, Người đến cứu độ những ai lâm cơ cùng.

ĐK. Nguyện Chúa ghé mắt trông và rủ tình xót thương.

2. Đức Ki-tô từng giây theo dõi, tìm kiếm dẫn về những con chiên xa đàn.

3. Đức Ki-tô Ngài luôn thao thức, chờ đón phút giờ đứa con hoang trở về.