CHÚA TỪ ÁI VÔ BIÊN
Lm. Kim Long


1. Không một sai lỗi nào mà không thể tha thứ. Khi người con trở về lẽ nào Cha không ngó chi.

ĐK. Vì lạy Chúa, Chúa chậm giận và từ ái vô biên.

2. Không một u tối nào mà không thể soi sáng. Khi tội nhân cải tà Chúa nào đang tâm lánh xa.

3. Không một nhơ uế nào mà không thể bôi xóa. Nghe lời kinh thấm lệ Chúa nào bưng tai chối chê.

4. Không một thương tích nào mà không thể thuyên chữa. Trong tịnh trai khấn cầu xác hồn no say thánh ân.

5. Không một suy nghĩ nào mà không thể soi thấu. Nhân loại toan tính gì Chúa từ xa xưa đã ghi.