CHÚNG CON BIẾT TỘI MÌNH
Lm. Kim Long

ĐK. Lạy Chúa! Chúng con nay đã biết các tội mình, biết lỗi lầm cha ông chúng con vì đã phạm trước nhan Chúa. Nhưng xin Chúa đừng chê bỏ chúng con vì vinh dự hiển danh Chúa. Xin đừng để hoang tàn, đừng để nhơ thánh điện Ngài.

1. Sao Chúa đành tâm để đánh chúng con vì còn mong đâu chữa lành. Luôn trông được an hưởng chi may mắn sao cứ gặp mãi khó khăn.

2. Xin nhớ điều Chúa đã ký kết xưa và đừng quên Giao Ước Ngài. Bao chư thần dân ngoại hư vô quá đâu có quyền thế đổ mưa.

3. Ôi Chúa là chính Thượng Đế chúng con làm trời cao mưa nước nguồn. Bao hy vọng xin đặt trong tay Chúa uy phép thực đáng kính tôn.