CHIA SẺ HUYNH ĐỆ
Lm. Kim Long

ĐK. Hãy nhớ trong cuộc đời mình luôn có một La-gia-rô nằm trước ngõ mình đầy ghẻ chốc chờ mong chia sẻ huynh đệ, nài () chút tình thương.

1. Người phú hộ sang giầu đâu là một tội ác. Nhưng khép chặt từ tâm nên bị kết án trầm luân.

2. Tự đóng chặt cửa lòng ai nghèo mặc kẻ đó. Khi chết vào âm ty mong gì chút nước nhỏ cho.

3. Lời Chúa dạy tỏ tường hay họ thường bỏ xó. Ai sống lại khuyên răn trông gì sẽ biết hồi tâm.