MUÔN LẠY CHÚA
Lm. Nguyên Lễ

ĐK. Muôn lạy Chúa giờ đây, theo Lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này, được an bình ra đi.

1. Vì chính mắt con đã được nhìn thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng, soi đường cho dân ngoại, là vinh quang, của Is-ra-en dân Ngài.

2. Từ lúc bé thơ con đã theo Chúa cho đến giờ. Thánh chỉ Ngài khắc trong tâm tư, đó là lẽ sống con niệm suy đêm ngày, chỉ mong sao được sống an vui bên Ngài.

ĐỂ KẾT: Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo Lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này, được an bình ra đi, xin để tôi tớ này, được an bình ra đi.